Administrator danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma NAP Grzegorz Kukiz wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) - w dalszej części: RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest NAP Grzegorz Kukiz z siedzibą w Koźmicach Małych 159, 32-020 Wieliczka, Polska, zwana dalej Administratorem.

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego poniżej znajdziesz pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci na czym polegają zmiany. 
Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa. Mamy dedykowany zespół osób, które odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości w tym zakresie. Kontakt znajdziesz we wspomnianym pakiecie informacji.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NAP Grzegorz Kukiz z siedzibą w Koźmicach Małych 159, 32-020 Wieliczka, NIP 7921045840, REGON 650888396.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszą obsługą pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania? 

  • realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego)
  • kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów)

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania rezerwacji oraz korzystania z formularza kontaktowego.

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską? 

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane? 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? 

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych? 

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane

Podstawa prawna przekazania informacji 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").